Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Westerhoek
https://tribe-haarlem.nl
Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles
  over bedenktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
  consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Westerhoek
  Lutherlaan 247
  2014SL Haarlem
  Nederland
  T (061) 458-2282
  E info@tribe-haarlem.nl
  KVK 77559150
  BTW nummer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 12. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 13. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek
  van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 14. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
  elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 15. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
  van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.
 16. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
  nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal
  de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
  het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 17. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’
  van deze algemene voorwaarden.
 18. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
  uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
 19. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
  in het aanbod vermeld.
 20. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 21. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
  maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 22. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 23. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer
  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 24. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van verzending;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
  garandeert;
  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
  communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
  gebruikte communicatiemiddel;
  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te
  raadplegen is;
  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
  overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
  gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 25. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 26. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze
  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 27. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 28. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 29. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
  dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
  de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
  jaar of van onbepaalde duur is.
 30. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 31. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
  van de betreffende producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
 32. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
  door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 33. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 34. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen,
  na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te
  doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de
  consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 35. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
  feit.
  Bij levering van diensten:
 36. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 37. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij
  het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 38. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
  voor zijn rekening.
 39. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 40. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 41. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door
  de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te
  gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 42. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2
  en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
  althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 43. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  die snel kunnen bederven of verouderen;
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
  heeft;
  voor losse kranten en tijdschriften;
  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 44. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
  tijdens een bepaalde periode;
  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
  verstreken;
  betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
 45. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
  diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 46. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
 47. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 48. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.
 49. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 50. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
  geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 51. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 52. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 53. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
  aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
 54. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter
  te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
  door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
  producten.
 55. De garantie geldt niet indien:
  de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
  repareren en/of bewerken;
  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
  behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
  stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 56. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 57. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 58. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan
  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 59. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
  ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 60. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 61. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
  gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 62. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
  bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
 63. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 64. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 65. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
 66. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 67. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 68. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden
  in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 69. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 70. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
  te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
  tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
 71. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 72. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
 73. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht
  om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 14 – Klachtenregeling
 74. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 75. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 76. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 77. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
 78. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om
  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet
  aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
 79. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
  aangeeft.
 80. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de
  geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  Artikel 15 – Geschillen
 81. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 82. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
  consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Wat eten we vandaag?

Op de Na schoolse activiteiten dagen eten we bij binnenkomst fruit en crackers. Om 16:00 is er een gezonde snack. Tijdens de vakanties en op studiedagen eten we fruit rond 10:00 uur en hebben we een afwisselde lunch. Broodjes, wraps, tosti’s. Om 15:00 eten we crackers en om 16:00 is er een gezonde snack.

Mag ik een snoepje?

Nee bij ons geen snoep, maar er zullen ook workshops zijn zoals sushi maken en pizza’s bakken. We voeren een gezond beleid met af en toe een uitzondering.

Welke activiteiten zijn er vandaag?

Omdat de workshops en sportactiviteiten dagelijks verschillen en we rekening houden met het weer en populariteit is het elke dag een verrassing. Op onze socials word wel aangegeven wat we van plan zijn. Maar dit zou kunnen wijzigen. Waar je van uit kan gaan is dat er elke dag een workshop en sportactiviteit naar leeftijdsgroep en interesse gegeven word.

Mag ik gamen?

Ja, tussen de workshops en sportactiviteiten is er een vrij spel moment van een half uur. 1 keer per dag mag je kiezen om te gamen. Maar wij kiezen wel zelf het assortiment uit naar leeftijd.

Mag ik Netflix kijken?

Aan het eind van de dag als je nog aanwezig bent dan mag er tv gekeken worden als we niet ergens anders mee bezig zijn. Wij kiezen zelf het programma. Onze voorkeur gaat uit naar leuke educatieve programma’s op NPO per groep. Wij kijken niet naar het jeugdjournaal maar wel naar het Sinterklaasjournaal ;). Tijdens studiedagen hebben we een thema het kan voorkomen dat er ter ondersteuning een programma gekeken word. Tijdens vakanties kan het voorkomen dat er “bioscoop” als activiteit op de agenda staat. De zaal word dat omgetoverd tot bioscoop en kijken we een kinderfilm.

Wat gebeurd er als ik val?

Vallen kan altijd gebeuren. Vervelend. Hier kunnen verschillende uitkomsten uit voortvloeien .Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor letsel tijdens de uren die afgenomen worden bij TRIBE. Sporten, buitenspelen, dansen in elke situatie schuilt er risico dat er iets kan gebeuren. Uiteraard doen wij alles in onze macht om jullie veilig te houden en is er altijd iemand aanwezig in het bezit van een kinder EHBO. Wij zijn gediplomeerd pedagogisch medewerkers met veel ervaring en in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Wat ga ik allemaal doen vandaag?

Op onze socials kan je een SNEAK PEAK bekijken wat er in de planning staat. Maar omdat wij rekening houden met verschillende factoren kan dit wijzigen. Tijdens de vakantie kamp dagen is er een programma. Wij doen alles in onze macht om deze planning door te laten gaan. Tijdens de na schoolse activiteiten volgen we altijd het volgende ritueel. Tussen 14:00 en 15:00 word je opgehaald verzamelen we ons op de locatie en eten en drinken we wat. Tijdens het eten en drinken word er besproken wat er op de planning staat. Er kan gekozen worden uit verschillende activiteiten en workshops. Hierop word je vervolgens ingedeeld. Tussen 15:00 en 16:00 is er een activiteit/workshop. tussen 16:00 en 16:30 is er ruimte voor vrij spel en een gezonde snack. Tussen 16:30 en 17:00 is er een activiteit/workshop en tussen 17:00 en 18:00 is er een workshop. Tussen 18:00 en 19:00 is er ruimte voor vrij spel.

Wat als mijn spullen kwijt raak bij TRIBE?

Het mee nemen van privé eigendommen is op eigen risico. Wij doen alles in onze macht om jullie spullen bij elkaar te houden maar het kan altijd gebeuren dat er iets kwijt raakt. Mocht er tijdens het spelen/workshops kleding kapot gaan of vies worden dan is dat ook op eigen risico. Omdat wij ook creatieve workshops geven raden wij aan kleden aan te doen die ook vies mogen worden.

Aan welke regels moet ik mij houden?

De algemene regels waar je je aan moet houden hangen in de ruimte. Regels zijn er om veiligheid en respect te creëren. Zo voeren wij een zero scheld en pest beleid. Voorafgaande aan een activiteit worden de regels uitgelegd en verteld wat er van jullie verwacht word.

Als ik ziek ben kan ik dan mijn boeking annuleren?

Nee, wel kan je tot 1 maand van te voren te annuleren. Wij houden rekening met de bezetting van personeel versus kinderen.

Wat gebeurd er als ik te laat word opgehaald?

Het kan altijd gebeuren dat er file is of een ander noodgeval. Online kan je een uur bijboeken. Graag worden we op de hoogte gehouden dmv een telefoontje.

Als er een activiteit is wat ik niet leuk vind wat kan ik dan gaan doen?

Vooral worden de activiteiten besproken en mag je kiezen. Als het toch tegenvalt bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Je kan bijvoorbeeld mee doen aan een andere workshop.

Kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Nee, wij zijn geen Opvang organisatie wij organiseren activiteiten en vakantiekampen.

Ken ik alle juffen en meesters bij TRIBE?

Wij werken met een vaste groep mensen. Het kan zijn dat er een nieuwe juf of meester bij komt. Of dat je voor het eerst komt in dat geval leer je ons snel kennen.

Hoeveel juffen en meesters zijn er bij TRIBE?

Wij bestaan uit een team van 5 pedagogisch medewerkers.

Mag ik ook vrij spelen?

Ja er is ruimte voor vrij spel tussen de activiteiten door. Je kan kiezen om je te verkleden, te kleuren, op te treden met strijkkralen te knutselen. Voor de grotere kinderen is er tijdens vrij spel ruimte om te gamen, tafelvoetbal een potje UNO etc.

Wat gebeurd er op een uitje?

Uitjes zijn van te voren door genomen. Wij leggen uit waar we naar toe gaan. Waarom we er naar toe gaan en hoe lang we er naar toe gaan. Buiten de locatie draagt iedereen een herkenbaar vestje. De regels en de planning worden doorgenomen. De medewerkers die mee zijn op een uitje zijn altijd telefonisch te bereiken. Ook tijdens uitjes zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel. Mochten wij verder weg gaan en gebruik maken van vervoer ook dan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor letsel. Uiteraard stellen wij veiligheid voorop. Wij zijn gediplomeerd medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag. Ouders worden op de hoogte gesteld van de uitjes. Mocht een ouder niet akkoord gaan met het uitje dan kan het kind op de locatie blijven om daar een activiteit te volgen.

Wie is er eindverantwoordelijk voor mij?

Jouw verzorgers ook tijdens de uren die je bij TRIBE besteed. Jouw verzorgers kennen jou en schatten in of jij klaar bent voor TRIBE. Uiteraard nemen wij binnen onze macht onze verantwoordelijkheid. Wij zijn gediplomeerd pedagogisch medewerkers met veel ervaring en in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag.

Moet ik sportkleren mee nemen?

Je mag je eigen sportkleding mee nemen. Op de locatie hebben wij t-shirts liggen om te dragen tijdens sport activiteiten

Heb ik toestemming om samen met de juffen en meesters de locatie te verlaten?

Ja, als je bij TRIBE uren boekt dan gaan jouw verzorgers akkoord met het verlaten van de locatie. Dit gebeurd in het geval van uitjes maar ook als we vrij spel hebben en een half uurtje in een speeltuin gaan spelen/ voetballen of buiten sporten. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen jouw verzorgers dit aangeven tijdens de boeking in het kopje Opmerkingen.